วัณโรค

วัณโรค ในประเทศไทยยังคงมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากยังขาดความตระหนักรับรู้ และยังมองว่าไม่ร้ายแรงขณะที่องค์การอนามัยโลกได้จัดให้ประเทศไทยติดอันดับ 14 ของโลกที่มีปัญหาวัณโรคสูง สำหรับสถานการณ์วัณโรคในประเทศไทย มีอัตราผู้ป่วย 156 ต่อแสนประชากร คาดว่าผู้ป่วยรายใหม่ และกลับเป็นซ้ำกว่า 108,000 รายต่อปี

วัณโรคเกิดได้ในทุกอวัยวะของร่างกาย ส่วนใหญ่มักเกิดที่ปอดพบร้อยละ 80 ส่วนวัณโรคนอกปอดเป็นผลมาจากการแพร่กระจายของการติดเชื้อไปยังอวัยวะอื่น ๆ ได้แก่ เยื้อหุ้มปอด ต่อมน้ำเหลือง กระดูกสันหลัง ข้อต่อ ช่องท้อง ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาท เป็นต้น

วัณโรค

วัณโรคคืออะไร

วัณโรค เกิดจากการติดเชื้อไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิส (Mycobacterium Tuberculosis) ที่สามารถแพร่กระจายได้ทางอากาศโดยผ่านทางการไอ จาม การพูด และการหายใจ โดยความเสี่ยงของวัณโรคจะเพิ่มขึ้นหากเป็นผู้ที่เคยพักอาศัย หรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีผู้ป่วยวัณโรคจำนวนมาก เคยมีการติดต่อ และสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอจากโรคร้ายแรง หรืออยู่ในระหว่างการรักษาด้วยยาที่มีฤทธิ์กดภูมิคุ้มกัน และผู้ที่มีสุขภาพไม่ดี จากปัญหาทางด้านโภชนาการ ติดยาเสพติด หรือพิษสุราเรื้อรัง ไม่เพียงเท่านั้น เด็ก และผู้สูงอายุยังเป็นวัยที่เสี่ยงต่อติดเชื้อวัณโรค เนื่องจากทั้ง 2 วัยนี้จะมีสุขภาพที่อ่อนแอกว่าคนในวัยผู้ใหญ่

อาการของวัณโรคปอด

– อ่อนเพลีย ไม่มีแรง

– เบื่ออาหาร น้ำหนักลด

– มีไข้ต่ำๆ หนาวสั่น และมีเหงื่อออกตอนกลางคืน

– ในระยะแรกจะมีอาการไอแห้งๆ

– ไอมีเสมหะและจะไอมากในเวลาเข้านอน ตื่นนอนตอนเช้าและหลังอาหาร

– ไอเรื้อรังนานกว่า 2 สัปดาห์ ในรายที่เป็นมากๆ จะหอบหรือไอเป็นเลือดก้อนแดงๆ หรือเลือดดำๆออกมาด้วย

– ในรายที่เป็นน้อยๆ ผู้ป่วยบางคนอาจจะรู้สึกแน่นหรือเจ็บหน้าอกโดยไม่มีอาการไอ

ระยะของโรควัณโรคปอด

– ระยะแฝง หลังจากที่ได้รับเชื้อวัณโรคมา เชื้อจะแพร่กระจายไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ภายใน 2 – 8 สัปดาห์ ซึ่งผู้รับเชื้อจะไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ และไม่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ เชื้อวัณโรคนี้จะแฝงตัวอยู่ในร่างกายหลายปี หรืออาจตลอดชีวิต โดยที่ไม่แสดงอาการใด ๆ ออกมา แต่ถ้าหากร่างกายของผู้รับเชื้ออ่อนแอ หรือภูมิคุ้มกันต่ำ เชื้อวัณโรคที่แฝงตัวอยู่นี้ จะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว และเข้าไปฝังตัวอยู่ในปอด จนกลายเป็นผู้ป่วยโรควัณโรคปอดในที่สุด

– ระยะแสดงอาการ เป็นระยะที่หลังจากเชื้อวัณโรคฝังตัวในปอดแล้ว จะเริ่มแสดงอาการต่าง ๆ ออกมา ในบางรายจะเริ่มป่วยภายใน 2 ปี หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้

กลุ่มเสี่ยง

– ผู้ที่อาศัยร่วมบ้าน หรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค

– ผู้ป่วยเบาหวาน

– ผู้ที่ติดเชื้อ HIV

– ผู้สูงอายุ

วัณโรคปอด สามารถรักษาให้หายได้

โดยเฉพาะผู้ที่ตรวจพบเชื้อวัณโรคเร็ว ยิ่งหากพบเชื้อในระยะแฝง หรือระยะที่ยังไม่แสดงอาการออกมา แพทย์จะสามารถยับยั้งเชื้อวัณโรคนี้ไม่ให้แพร่กระจายหรือฝังตัวในปอดจนเกิดโรคได้

ที่มา

princsuvarnabhumi.com

yanhee.net

ติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่ dafastlane.net